Fr - Nl
Contactez-nous
0478 01 50 00
Disponible 24/24
Votre panier : 0
Voir mon panier
Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

ALLEREERST,

 

De online winkel van de website GLOBALAUTO werd opgezet door het bedrijf GLOBALAUTO bvba, de beheerder van deze website. Elke bestelling van een product uit de webshop van de website van GLOBALAUTO vereist voorafgaande kennisneming van deze algemene voorwaarden. Bijgevolg, verklaart de consument bij de bestelling van producten uit de webshop volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord met de inhoud van deze voorwaarden geen ondertekening van dit document vereist. De consument kan deze voorwaarden bewaren, maar het is belangrijk te benadrukken dat dat volledig de verantwoordelijkheid is van de klant. De webshop, opgezet in het kader van de website van de vennootschap GLOBALAUTO, bevat de volgende informatie:

 

·          De wettelijke vermeldingen voor een nauwkeurige identificatie van de vennootschap.

·          Voorstelling van de essentiële kenmerken van de aangeboden goederen.

·          Indicatie, in EURO, van de prijs van de goederen en, in voorkomend geval, de verzendkosten.

·          Vermelding van de wijze van betaling, levering of uitvoering.

·          Het bestaan van een herroepingsrecht.

·          De geldigheidsduur van het aanbod of de prijs.

Al deze informatie wordt in het Frans aangeboden. De consument verklaart volledige rechtsbevoegdheid te hebben om zich onder deze voorwaarden te engageren.

Artikel 1: Volledigheid

Deze algemene voorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit, de koper wordt dus geacht alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Geen enkele eventuele algemene of specifieke voorwaarde uit de door de consument verzonden of overhandigde documenten kunnen in deze algemene verkoopvoorwaarden worden opgenomen, aangezien dergelijke documenten niet verenigbaar zouden zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Doel:

Deze algemene voorwaarden, de factuur en de bestelbon hebben als doel de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de online verkoop van goederen en diensten aangeboden door de vennootschap GLOBALAUTO, op te lijsten.

Artikel 3: Contractuele documenten

Deze overeenkomst bestaat uit de volgende contractuele documenten, in dalende hiërarchische volgorde: de algemene verkoopvoorwaarden en de bestelbon. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen in de documenten van verschillend niveau, gelden de bepalingen uit het document van het hoogste niveau.

 

Artikel 4: Inwerkingtreding – duur van het contract

Deze algemene voorwaarden, de factuur en de bestelbon gaan van kracht op de datum waarop de bestelling wordt betaald. Deze algemene voorwaarden blijven geldig zo lang dat nodig is voor de levering van de goederen en diensten in kwestie, en totdat de garanties die de vennootschap GLOBALAUTO verschuldigd is, vervallen.

 

Artikel 5: Elektronische handtekening

Wanneer de koper dubbelklikt op de bestelbon geldt dat als een elektronische handtekening die voor de beide partijen dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening.

 

Artikel 6: Bevestiging van de bestelling

De consument krijgt ten laatste op het moment van de levering een bevestigingsmail met deze contractuele informatie toegestuurd.  Wij behouden ons het recht om de bestelling te annuleren indien deze bepaalde onjuistheden bevat (foutieve prijs, beschrijving, foto, onbeschikbaarheid van de producten, ...).

 

Artikel 7: Bewijs van transactie

De geautomatiseerde databanken, bewaard in de computersystemen van de vennootschap GLOBALAUTO binnen redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van de onderlinge communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium en kunnen als bewijsmateriaal worden gebruikt.

 

Artikel 8: Productinformatie

8-a: De vennootschap GLOBALAUTO stelt op haar website producten te koop waarbij de vereiste kenmerken van elk product worden vermeld, zodat de consument op de hoogte is van de eigenschappen van het product dat hij wil kopen voor hij overgaat tot een definitieve bestelling.

8-b: De aanbiedingen van de vennootschap GLOBALAUTO zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt.

 1. c: Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn, behoudt GLOBALAUTO zich het recht om de bestelling ervan te onderzoeken en/of uit te voeren bij de leveranciers zodat het product zo snel mogelijk kan geleverd worden of er zo snel mogelijk een alternatief kan aangeboden worden. Dat zal leiden tot een extra verwerkingstijd van maximaal 48 uur.

   

  Artikel 9: Prijs

 2. a: De prijzen worden in euro aangegeven en zijn enkel geldig op de verzenddatum van de bestelbon. De prijzen zijn exclusief leveringskosten: die worden apart gefactureerd en vermeld voor de bestelling wordt bevestigd. In de prijzen is de btw inbegrepen die op de besteldatum van toepassing was en iedere wijziging van het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch in de prijs van de producten in de webshop verrekend. Op het moment van de bestelling moet de totale prijs worden betaald. Op geen enkel moment kunnen de betaalde sommen als voorschot of aanbetaling worden beschouwd.

   

  Artikel 10: Betalingswijze

  Voor het betalen van zijn bestelling heeft de consument de keuze uit een aantal betalingswijzen zoals aangegeven op de bestelbon. Sommige betaalmethodes zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden (bv.: een minimumbedrag, ...).

  De koper verzekert de vennootschap GLOBALAUTO dat hij over de bevoegdheid beschikt om de gekozen betalingswijze te kunnen uitvoeren wanneer de bestelbon wordt bevestigd.

  De vennootschap GLOBALAUTO behoudt zich het recht tot opschorting van de bestelling en de levering indien de autorisatie van de betaling met creditcard wordt geweigerd door de bevoegde instellingen of wanneer de bestelling niet wordt betaald. De vennootschap GLOBALAUTO behoudt zich verder het recht voor het weigeren van een levering of een bestelling van een koper die een vorige bestelling niet of niet volledig heeft vereffend of met wie er een betalingsgeschil gaande is.

  De vennootschap GLOBALAUTO heeft een controleprocedure voor de bestellingen opgesteld zodat niemand de bankgegevens van een andere persoon kan gebruiken zonder medeweten van deze laatste. In het kader van deze controle wordt de koper gevraagd om per fax of per e-mail een kopie van de identiteitskaart, evenals een

bewijs van domicilie naar de vennootschap GLOBALAUTO te sturen. De bestelling wordt pas gevalideerd nadat onze diensten deze toegezonden documenten hebben ontvangen en gecontroleerd.

De vennootschap GLOBALAUTO behoudt zich het recht voor om bewijs van identiteit en adres te vragen, of de bestelling te weigeren indien een van de verstrekte gegevens van deze bestelling reeds gebruikt werd voor frauduleuze bestellingen.

 

Artikel 11: Productbeschikbaarheid

Binnen deze sector (automobiel) is het onmogelijk om alle onderdelen van de voertuigen op voorraad te hebben, gezien het grote aantal aangeboden merken, modellen en onderdelen (daarvoor zouden magazijnen van honderdduizenden vierkante meters nodig zijn). 60% van de producten die de vennootschap GLOBALAUTO aanbiedt, zijn binnen 24 tot 72 uur beschikbaar. De resterende 40% is afhankelijk van het seizoen en de voorraad van elke afzonderlijke leverancier. GLOBALAUTO plaatst rechtstreekse bestellingen bij fabrieken en ontvangt de producten binnen een termijn die kan oplopen tot acht dagen. Indien de wachttijd langer is, behoudt GLOBALAUTO zich het recht voor om een alternatief product aan te bieden van een vergelijkbaar merk en vergelijkbare prijs.

De levering wordt ten laatste 30 dagen na de plaatsing van de bestelling uitgevoerd. Indien het bestelde product niet beschikbaar is, met name omwille van de leveranciers, wordt de consument zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en kan hij kiezen om zijn bestelling te annuleren of een aangeboden alternatief product te aanvaarden. De koper krijgt dan de mogelijkheid om de terugbetaling van de overgemaakte sommen aan te vragen.

Maximaal 30 dagen nadat de consument zijn wens voor terugbetaling aangeeft, via telefoon op 0478/01.50.00 of via het volgende e-mailadres: info@GLOBALAUTO.BE  worden de overgemaakte sommen terugbetaald. De termijnen op de website worden elke dag aangepast. Soms is het product tijdelijk niet beschikbaar bij een bestelling. De aangegeven termijnen zijn geldig voor maximaal één onderdeel per bestelling.

 

Artikel 12: Leveringswijzen

12-a: Indien uw pakket bij de levering zichtbaar beschadigd is, kan u het best weigeren. Teken de pakbon niet. Zo vermijdt u terugzendkosten. De producten worden geleverd op het adres dat de koper op de bestelbon aangaf en dat enkel in Frankrijk, België of elders, indien vooraf aangevraagd en mogelijk voor de transportbedrijven. De leveringstijd bedraagt normaal 48 uur, maar kan oplopen tot 4 à 10 dagen in een drukke periode en afhankelijk van het aantal bestellingen.

De consument is verplicht de staat van de verpakking van de goederen te controleren bij de levering ervan en eventuele schade veroorzaakt door de vervoerder aan te geven op de pakbon, evenals de vennootschap GLOBALAUTO ervan op de hoogte te brengen, binnen een termijn van twee werkdagen. De consument kan na de volledige levering zijn factuur bewerken via zijn klantenaccount op de website GLOBALAUTO.BE. De klant kan ook de voortgang van de bestelling en de levering opvolgen via zijn klantenaccount op de website GLOBALAUTO.BE, op voorwaarde dat GLOBALAUTO over de trackinginformatie van de vervoerders beschikt.

12-b: GLOBALAUTO biedt haar klanten een levering aan een dag na de bevestiging van de betaling, uitsluitend in België. Wanneer de klant een bewijs van betaling wil, moeten zij dat absoluut vóór 15u aanvragen zodat de bestelling op tijd kan worden verwerkt. Deze leveringswijze is van toepassing op artikelen op voorraad in ons magazijn op het moment van de bestelling, met uitzondering van uitlaatonderdelen en banden. Voor alle bestellingen geplaatst voor 15u, maandag tot vrijdag, verbindt GLOBALAUTO zich, met hulp van de vervoerder, tot een levering van de goederen de volgende dag voor 13u of voor 18u in landelijke gebieden. Geen levering op zaterdagnamiddag, zondag en feestdagen. Indien de levering plaatsvindt na 18u en na controle bij de vervoerder, verbindt GLOBALAUTO zich tot het betalen van het verschil in verzendkosten met de standaardlevering die op uw bestelformulier werd vermeld. U dient daarvoor onze klantenservice te benaderen met het ondertekende ontvangstbewijs met vermelde datum.

Bij afwezigheid op het moment van een levering bij particulieren, zal onze vervoerder het pakket afleveren in het dichtstbijzijnde afhaalpunt en worden zij verwittigd met een kennisgeving van doorgang. Voor bedrijven zal onze vervoerder de levering de volgende dag opnieuw aanbieden. In een dergelijke situatie is het voorgaande verzoek in geen geval toepasbaar.

Artikel 13: Problemen met de levering te wijten aan de vervoerder

Iedere onregelmatigheid inzake de levering (schade, ontbrekend product

t.o.v. de pakbon, beschadigd pakket, beschadigde producten, …) moet binnen 24 uur worden doorgegeven aan onze klantendienst per e-mail; fax of telefoon (GLOBALAUTO: prijs van een lokaal gesprek naargelang de operator). De klant wordt verwacht de beschadigde of teleurstellende onderdelen binnen 48 uur na de levering terug te sturen. Het poststempel geldt als bewijs. Daarnaast moet de koper deze onregelmatigheid bevestigen door binnen de twee werkdagen na de leveringsdatum een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de vervoerder te sturen waarin hij de klachten toelicht. De koper dient een kopie van deze brief per fax of per post op te sturen naar: GLOBALAUTO, Klantendienst, 89 Rue de Beauvechain, 1320 Beauvechain.Artikel 14: Leveringsfouten

14-a: De koper wordt verwacht iedere klacht betreffende een leveringsfout en/of het niet-overeenstemmen van de producten, in aard of kwaliteit, met de gegevens op de bestelbon, te melden aan de vennootschap GLOBALAUTO op de dag van de levering of ten laatste op de eerste werkdag na de levering. Iedere klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt verworpen.

14-b: Klanten kunnen klachten melden aan de vennootschap GLOBALAUTO onder de vorm van: een e-mail naar INFO@globalauto.be of een telefonische oproep naar de klantendienst van GLOBALAUTO: 0478/01.50.00 (prijs van een lokaal gesprek naargelang de operator).

14-c: Elke klacht die niet volgens de hierboven vermelde regels en binnen de vermelde termijn wordt gemeld, kan niet in acht worden genomen en ontheft de vennootschap GLOBALAUTO van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument.

14-d: Na ontvangst van de klacht geeft de vennootschap GLOBALAUTO het product (/de producten) in kwestie een retournummer, en deelt dat nummer aan de consument mee via e-mail, fax of telefoon.  Het inruilen van een product kan pas gebeuren nadat de consument op de hoogte werd gebracht van het retournummer van het product volgens de hierboven beschreven procedure.

14-e: In geval van een leveringsfout of een fout bij het omruilen, moet elk terug te betalen of om te ruilen product in zijn geheel, zo mogelijk in de originele verpakking, en liefst via Colissimo, worden teruggestuurd naar het volgende adres: GLOBALAUTO, Ruildienst, 89 Rue de Beauvechain, 1320 Beauvechain. Voor een geldige terugzending moet de klant vooraf aan de Klantendienst van de vennootschap GLOBALAUTO de terugzending en het bijhorende retournummer melden. 

Artikel 15: Productgarantie

In overeenstemming met de statuten van de wet, mogen deze bepalingen geen afbreuk doen aan de wettelijke garantie die de professionele verkoper verplicht om de koper te waarborgen voor alle gevolgen van verborgen gebreken van het verkochte product. De koper wordt uitdrukkelijk op de hoogte gebracht dat de vennootschap GLOBALAUTO niet de producent is van de producten aangeboden op de website, in de zin van de wet inzake de aansprakelijkheid voor defecte producten. Bijgevolg kan,

in geval van fysiek letsel aan een persoon of schade aan een goed als gevolg van een productiefout, de consument zich enkel beroepen op de producentenverantwoordelijkheid van de vennootschap, op basis van de informatie op de verpakking van dat product. De voorwaarden en termijn van de producentengarantie worden op de productenfiche vermeld. Afhankelijk van de vervangfrequentie van de onderdelen van bepaalde technische producten kan GLOBALAUTO, op aanvraag, de consument inlichten over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor de aangeboden producten en over de eventuele aankoopmodaliteiten van deze onderdelen.

Omdat sommige van onze onderdelen technisch van aard zijn, is het noodzakelijk dat die onderdelen door professionals worden geplaatst om de goede werking ervan te garanderen.  Indien dat niet gebeurt, zal de fabrikant noch GLOBALAUTO de garantie opnemen.

Bij elke garantieclaim moet een schriftelijk bewijs worden bijgevoegd dat een ervaren deskundige de installatie van uw onderdeel voor zijn rekening nam. Zo niet, is de garantie niet geldig voor dat onderdeel. Voor elke garantieclaim moeten de betrokken onderdelen naar ons worden teruggestuurd, vergezeld van de factuur voor de plaatsing van die onderdelen door een vakman en de correct ingevulde garantieaanvraag, zodat we indien nodig het onderdeel kunnen laten schatten. Als het onderdeel niet wordt teruggestuurd, kunnen we de garantie niet uitoefenen. Als het defect wordt bewezen, betalen wij de retourkosten.

De uitoefening van de garantie zal worden uitgevoerd, hetzij door toezending van een zelfde of een gelijkaardig onderdeel, hetzij door het aanbieden van een krediet, 6 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.Artikel 16: Recht op terugzending

Wettelijk gezien, kan een koper de producten die hem niet bevallen binnen een termijn van 7 kalenderdagen, op zijn kosten, terugsturen. GLOBALAUTO verlengt deze termijn tot 30 dagen. De termijn start op de dag waarop de bestelling wordt geleverd. Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag, feestdag of vrije dag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.  De klant moet in ieder geval de terugzending binnen de 30 dagen na het ontvangen van de bestelling aanvragen. Opgelet, er kan een devaluatie worden toegepast indien het product door de klant werd beschadigd. Elke terugzending moet vooraf aan de Klantendienst van de vennootschap GLOBALAUTO worden gemeld via e-mail (info@globalauto.be) of via de klantenaccount. Er wordt dan een retournummer aan het product toegekend dat duidelijk zichtbaar moet worden vermeld op het pakket. Het product wordt teruggestuurd via Chronopost, Colissimo

Suivi of een andere transportdienst die over een trackingsysteem beschikt, naar het adres dat de klant krijgt meegedeeld na een verzoek tot terugzending te hebben ingediend. Enkel producten die in hun geheel worden teruggestuurd, in de volledige originele verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop, in overeenstemming met artikel 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden, worden teruggenomen.

Elk beschadigd, vuil of onvolledig product wordt noch terugbetaald, noch ingeruild, of zal worden onderworpen aan een devaluatie. Het recht op terugzending wordt zonder kosten uitgeoefend, met uitzondering van de terugzendkosten en een eventuele waardevermindering. Indien de consument gebruikmaakt van het recht op terugzending, heeft hij de keuze uit de terugbetaling van de overgemaakte sommen, of het omruilen van het product. In het geval van omruiling, zijn de kosten van de terugzending voor rekening van de koper. In geval van uitoefening van het recht op terugzending, zal GLOBALAUTO alle mogelijke stappen ondernemen om de consument binnen een termijn van 14 dagen terug te betalen. Maar, gezien de technische aard van de verkochte producten, kan deze termijn worden verlengd tot 30 dagen, zeker indien een technische verificatie van het product vereist is (producten die vooraf moeten worden getest). De koper wordt terugbetaald door middel van een terugstorting op zijn bankrekening (beveiligde transactie) indien hij betaalde met een bankkaart, of per cheque bij andere betalingswijzen. 

Artikel 17: Retourprocedure - Omwisseling, consigne of terugbetaling

U heeft de mogelijkheid om, op grond van het artikel van de Belgische wet inzake verbruik, het product of de producten, op uw kosten, terug te sturen voor omwisseling of terugbetaling binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de levering. GLOBALAUTO verlengt deze termijn tot 1 maand. Voor alle bestellingen geplaatst na deze datum heeft de consument een maand tijd voor het aanvragen en het uitvoeren van terugzending.  De klant moet daarvoor wel de volgende retourprocedure volgen:

* Neem contact op met GLOBALAUTO via het retourformulier om uw retournummer (RMA) aan te vragen vóór verzending van de producten. (Het RMA-nummer moet vermeld worden op uw retourpakket, zonder dat nummer zal uw pakket systematisch worden geweigerd)

 • Bereid een retourpakket voor met daarin de onderdelen in de originele gesloten verpakking en voor zover mogelijk in perfecte staat. (De originele verpakking van elk stuk moet worden behouden en vrij zijn van elk etiket of markering voor zover mogelijk)

 • Stuur uw retourpakket enkel naar het volgende adres:

 

Globalauto: Ruildienst

Retournummer: ...........

89 Rue de Beauvechain,

1320 Beauvechain.

Opgelet, u hebt een maand tijd voor de terugzending na ontvangst van het pakket. Daarna zullen alle retouraanvragen worden geweigerd. Het poststempel geldt als bewijs.Artikel 18: Overmacht

Geen van beide partijen moet zich houden aan zijn contractuele verplichtingen indien de uitvoering ervan wordt uitgesteld, belemmerd of verhinderd door een onvoorziene omstandigheid of overmacht. Een onvoorziene omstandigheid of overmacht wordt gedefinieerd als: alle feiten of omstandigheden die onweerlegbaar, buiten de partijen om, onvoorzien, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen plaatsvinden en die door deze laatsten niet kunnen worden verhinderd, ondanks alle inspanningen die redelijkerwijze mogelijk zijn. De partij die met zulke omstandighedenwordt geconfronteerd, brengt de andere partij op de hoogte binnen de tien werkdagen na de datum waarop ze er zelf van op de hoogte werden gebracht. De partijen nemen contact met elkaar op, binnen de termijn van één maand, tenzij dit onmogelijk is door een geval van overmacht, om de gevolgen van het voorval te onderzoeken en om de voorwaarden voor de verdere uitvoering van het contract af te spreken. Als de overmacht langer duurt dan drie maanden kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd. De rechtspraak van de Franse gerechtshoven en rechtbanken beschouwen, buiten de doorgaans erkende gevallen, de volgende gebeurtenissen uitdrukkelijk als onvoorziene omstandigheid of geval van overmacht: blokkering van transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, brand, storm, overstromingen, bliksem, de onderbreking van telecommunicatienetwerken of problemen eigen aan de externe telecommunicatienetwerken naar de klanten toe.Artikel 19: Gedeeltelijke nietigverklaring

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig worden verklaard door de toepassing van een wet, een reglement of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.Artikel 20: Niet-verwerpingIndien een van beide partijen zich niet beroept op het niet-nakomen van de wederpartij van eventuele verplichtingen vervat in deze voorwaarden zal dat in de toekomst niet kunnen worden opgevat als een afstand van de betreffende verplichting.Artikel 21: Titel

In geval van moeilijkheden bij de interpretatie van enige titel boven een van deze clausules, worden de titels als onbestaande verklaard. Artikel 22: Toepasselijke wet

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Dat geldt zowel voor de materiële bepalingen, als voor de vormbepalingen. In geval van een geschil of een klacht, dient de koper zich als eerste te richten tot de vennootschap GLOBALAUTO voor een oplossing in der minne. Voor alle geschillen inzake dit contract, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Artikel 23: Informatica en Vrijheden

De informatie die aan de koper wordt gevraagd, is nodig voor de behandeling van de bestelling en kan worden doorgegeven aan de contractuele partners van de vennootschap GLOBALAUTO in het kader van de bestelling. De koper kan de vennootschap GLOBALAUTO aanschrijven om aan te geven dat hij zich verzet tegen een dergelijke gegevensoverdracht, of om gebruik te maken van zijn recht op inzage en rechtzetting van de hem betreffende informatie opgenomen in de dossiers van de vennootschap GLOBALAUTO, zoals bepaald door de wet de Belgische wetgeving. De contactgegevens van de vennootschap zijn te vinden in de wettelijke vermeldingen op de website.Artikel 24: Bescherming van intellectuele eigendom

Overeenkomstig met het recht van intellectuele eigendom, verbiedt de vennootschap GLOBALAUTO het downloaden of het raadplegen van het geheel of van een kwantitatief substantieel deel van deze databases met behulp van robots of andere geautomatiseerde extractieprocessen.

 

Artikel 25: Kortingscodes

De vennootschap GLOBALAUTO biedt haar klanten kortingscodes aan, maar deze codes zijn enkel geldig voor auto-onderdelen.Artikel 26: WAARDEBON

Waardebonnen uitgegeven door de vennootschap GLOBALAUTO hebben een geldigheidsduur van 6 maanden vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders bepaald in deze algemene verkoopvoorwaarden. Na deze termijn kan de waardebon niet worden terugbetaald, of worden gebruikt. De bon is dan verloren.Artikel 27: Geldigheid van de bestellingen

De bestellingen hebben een beperkte geldigheid, 72 uur voor bestellingen via elektronische betaalwijzen (creditcard, PayPal, American Express) en 10 kalenderdagen voor de volgende betaalwijzen: Cheque, Bankoverschrijving, ... Na deze periode wordt de bestelling automatisch geannuleerd en dient de klant een nieuwe bestelling te plaatsen.

HET GLOBALAUTO MANAGEMENT


  


 

Paiement sécuriséPaiement sécurisé
Livraison ExpressLivraison Express
Copyright © Global Auto 2012 All rights reserved | Developped by Ewapps